cuda440bb

Nukehead auto

Nukehead auto

Day 1 outa soil

Nukehead auto

Day 67 (Week 10)

10 updates

10 photos

Day: 67

Day67

2 years ago

Day: 58

Day 58 quick trim

2 years ago

Day: 56

56

2 years ago

Day: 52

Damn day 52

2 years ago

Day: 45

Day 45

2 years ago

Day: 34

Day 34

2 years ago

Day: 23

Nukehead day 23 from seed

2 years ago

Day: 14

Day 14

3 years ago

Day: 7

Day 7

3 years ago

Day: 1

Second day out of soil

3 years ago