vagabondrobb

vagabondrobb

1 plant

8 updates

12 photos

#1 Autos

First grow...

Day: 35

Updates: 8

3 years ago

Start date: Feb 7, 2021

Auto #1 / Lemon Haze

Grabbing some more for you